ขอแสดงความยินดี! คณาจารย์คุณภาพ ม.ศรีปทุม ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561 (รองศาสตราจารย์)คณาจารย์คุณภาพ! ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561 (รองศาสตราจารย์)


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกท่าน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (รศ.) ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่2) รวมจำนวน 2 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ เพียรวัฒนะกุลชัย อาจารย์ประจำ บัณฑิตวิทยาลัย ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ


ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีการพัฒนาและพร้อมให้การสนับสนุนผู้บริหารและคณาจารย์ในการทำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการออกมาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป