ขอแสดงความยินดี! คณาจารย์คุณภาพ ม.ศรีปทุม ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)คณาจารย์คุณภาพ! ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกท่าน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์(ผศ.) ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่2) รวมจำนวน 4 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย 


1. ดร.ช้องนาง วิพุธานุพงษ์ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 


2. นายธนกร ณรงค์วานิช อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. นายวิชัย โยธาวงศ์ อาจารย์ประจำ คณะดิจิทัลมีเดีย ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ 4. ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีการพัฒนาและพร้อมให้การสนับสนุนผู้บริหารและคณาจารย์ในการทำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการออกมาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป