ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร “QCC Facilitator นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ”

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “QCC Facilitator นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ” ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ในการทำกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (QCC Activity) ซึ่งมุ่งเน้นวางรากฐานของการปรับปรุงผ่านการพัฒนาคน เพื่อให้สามารถนำหลักการไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของการเป็นนักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (QCC Facilitator) รวมทั้งผู้เข้าอบรมมีทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการเป็นนักส่งเสริมกิจกรรม QCC ในองค์กร

หลักสูตรดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้บริหาร หรือผู้ที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากร ที่ต้องการสร้างระบบการบริหารกิจกรรม QCC ในองค์กรให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนหัวหน้างาน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการบริหาร และขับเคลื่อนกิจกรรม กลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (QCC) ในองค์กร

สมัครเข้าร่วมการอบรมและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 426 (กิตติมา) 429 (วัชชิระ) หรือ E-mail promotion@ftpi.or.th