เริ่มแล้ว "โครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3 "

เอไอเอส ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3 เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาดูแลสุขภาพประชาชน โดยขอเชิญชวนหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ รพ.สต.ที่มีเครือข่ายอสม.ทุกแห่งทั่วประเทศ

เข้าร่วมประกวดฯ เพื่อรับเงินสนับสนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข รวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นรางวัลดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 10 รางวัลๆละ 100,000 บาท และรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดละ 2 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2562

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ais.co.th/aorsormor และที่เฟซบุ๊ก อสม.ออนไลน์ หรือโทร. 06 2520 1999