ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “สอนงานให้ได้ผล คนมีความสุข ตามหลัก Brain-based Learning” รุ่นที่ 7-8


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “สอนงานให้ได้ผล คนมีความสุข ตามหลัก Brain-based Learning” รุ่นที่ 7-8

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “สอนงานให้ได้ผล คนมีความสุข ตามหลัก Brain-based Learning” รุ่นที่ 7    ในวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2562 และ รุ่นที่ 8 ในวันที่11 - 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมคามิโอ อมตะ บางปะกง จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรต่างๆ มีแนวทางการสอนงานที่มีประสิทธิผล สามารถถ่ายทอดให้พนักงานในองค์กรปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องในระยะเวลาอันสั้น ตลอดจนหัวหน้างานสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการสอนงานและสื่อการสอน (Media) กับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาได้จริง โดยการสอนงานตามหลักการพัฒนาสมองหรือ Brain-based Learning (BBL) เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโครงสร้างการทำงานของสมอง เรียนรู้ด้วยการลงมือทำแทนการนั่งฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว

           ทั้งนี้ องค์กรที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นองค์กรภาคการผลิต (Manufacturing) ที่มีพนักงานไม่น้อยกว่า 100 คน และมีสถานประกอบการอยู่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และผู้บริหารต้องสนับสนุนและติดตามผลให้หัวหน้างานเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ

           สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://www.ftpi.or.th/event/28035/ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นตลอดทั้งโครงการ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิจัย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 318 (คุณนภัสวรรณ) , 319 (คุณนัยนา)