คณะสื่อสารมวลชน ม.ร. รับนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ


คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้านการสื่อสาร ก้าวสู่วิชาชีพสื่อสารมวลชนและองค์กรต่างๆ โดยแบ่งเวลาเรียนให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความสะดวก เป็น กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เรียนวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 17.00 - 21.00 น. และกลุ่มที่ 2 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00- 17.00 น. จำหน่ายใบสมัครวันที่ 6 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2562 และรับสมัครระหว่างวันที่ 10 – 21 มิถุนายน 2562 (ทุกวัน) ณ สำนักงานโครงการฯ อาคารสุโขทัย ชั้น 2


ผู้สนใจสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือผู้ที่กำลังศึกษาป.ตรี หรือผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสมัครเรียนเป็นปริญญาที่ 2 โดยสามารถใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโครงการพิเศษ คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ชั้น 2 โทร. 098-2506515, 083-1419610, 081-5627411, 091-7589392, 0-23108978 และ 0-23108980 หรือ www.mac.ru.ac.th