เด็กสาย DEV AI กับยุคดิจิทัล AGEเมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และวิทยาลัยในเครือ ได้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ได้ไปศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรม Tech Walk 2#3 “เด็กสาย DEV AI กับยุค DIGITAL AGE” (DEV FOR AI เทรนด์ที่กำลังมาแรง) ณ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) MFEC MODERNFORM TOWER ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ พอสรุปประมวลความได้ดังต่อไปนี้ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด หรือ MFEC เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540 เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทโมเดอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับกลุ่มผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในปีแรกของการดำเนินธุรกิจบริษัทต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ครั้งสำคัญทางด้านการเงินในเอเชีย หรือเรียกทั่วไปในประเทศไทยว่า วิกฤตต้มยำกุ้ง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการทำกำไรและการดำเนินธุรกิจขององค์กร แต่ทว่าเพียง 6 ปี หลังจากการก่อตั้ง คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และถูกจัดเป็นหุ้นเด่นจ่ายเงินปันผลตลอด 10 ปี เฉลี่ย 7.81% สูงสุดในหุ้นหมวดสื่อสารฯ โดยการดำเนินงานของบริษัทได้วางนโยบายเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทนับตั้งแต่จดทะเบียนบริษัทจัดตั้ง (https://www.mfec.co.th/#) สำหรับคุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น เคยได้รับได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภททั่วไป จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อปีการศึกษา 2555 ส่วนผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทมี ดังนี้1. Analytics คือ วางแผน และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ได้แก่ (1). Big Data & Data Science วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งจากในองค์กรและภายนอกโดยผู้เชี่ยวชาญ Data Scientist เพื่อสร้างคุณค่าทางธุรกิจ (2).Business Intelligence วิเคราะห์ แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยนำเสนอรายงานให้เห็นภาพรวมของธุรกิจ (3).Data Analytics การนำฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ในเชิงลึกเพื่อธุรกิจจะสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่าง Real Time (4).Data Management รวบรวมจัดเก็บ ปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มคุณค่าของข้อมูล (5).Data Virtualization วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้องค์กรสามารถนำข้อมูลทั้งหมดมาใช้งานแบบศูนย์กลางได้

2. Application คือ การดำเนินงานที่นำไปสู่แนวคิดแห่งความเป็นจริงด้วยการสร้างแอปพลิเคชัน ได้แก่

(1). API Gateway ระบบศูนย์รวมการจัดการและการเข้าถึง Application Programming Interface (API) (2). Blockchain ระบบฐานข้อมูลไร้ศูนย์กลางที่มาพร้อมกับความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุด (3).Payment Gateway ระบบสร้างรูปแบบการชำระเงินแบบออนไลน์ (4). Digital Identification ระบบการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ (5). Mobile ระบบ Application บนมือถือที่ถูกออกแบบให้มีความหลากหลายและเป็นไปตามความต้องการใช้งานจริง

           3. Cloud เร่งความเร็วการเปลี่ยนผ่านไปสู่คลาวด์ ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลในคลาวด์ เพิ่มความเร็วในการบริหารจัดการ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ได้แก่ (1).Cloud Migration บริกา รย้ายระบบจาก Data Center ขององค์กร ไปยังระบบCloud หรือ การเปลี่ยนระบบระหว่าง Cloud Provider ที่ต่างกัน (2).Cloud Storage การใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud (3). Cloud Solution Implement การออกแบบ Blueprint และ Implement สำหรับ Solution ใดๆ ทีต้องการพัฒนาบน Cloud Infrastructure (4).Microservice การออกแบบซอฟแวร์แนวใหม่ที่จะช่วยให้การสร้าง Application ให้มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

           4. Disruption ปฏิวัติวิธีการใช้ชีวิตเล่นและทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา การเปลี่ยนแปลงในแบบอย่างที่ทำลายล้างธุรกิจเดิมซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเรา ได้แก่ (1). Blockchain ระบบฐานข้อมูลไร้ศูนย์กลางที่มาพร้อมกับความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุด (2).Internet of Things (IoT) ครือข่ายของอุปกรณ์ที่ควบคุมและเชื่อมโยงผ่านอินเตอร์เน็ต โดยอุปกรณ์สามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูล (3). Smart Office นำเทคโนโลยีมาผสมผสานให้รองรับการทำงานได้อย่างครอบคลุม เสริมการทำงานให้มีความชาญฉลาดยิ่งขึ้น (4).Machine Learning พัฒนา computer algorithms เพื่อ ให้ machine มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทำงานเองได้ (5). RPA Solution RPA (Robotic Process Automation) คือ เทคโนโลยีที่สามารถช่วยทำงานในกิจวัตรประจำวันรูปเเบบเดิมๆ ซ้ำๆ หรืองาน routines เเทนคนได้อย่างอัตโนมัติ ทั้งยังสามารถเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน มีความถูกต้องเเม่นยำ

               5. Infrastructure ส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานยุคถัดไป บริการด้าน infrastructure ที่นำสมัย ได้แก่ (1).

Collaboration ระบบที่ใช้ในการประสานงานและสื่อสารข้อมูลร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการความรวดเร็วในการสื่อสาร (2).Disaster Recovery เมื่อเกิดภัยพิบัติกับระบบงานต่างๆ สามารถกลับทำงานได้ในเวลาอันรวดเร็วด้วยระบบสำรอง ทั้งในรูปแบบ On-Premise to On-Premise ไปจนถึง Cloud to On-Premise (3). Hyper-converged Infrastructure การรวมเอา Compute, Storage และ Network เข้าไว้ด้วยกัน ให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความยุ่งยากในการจัดการ Datacenter (4).Software-defined Datacenter โมเดลของ Datacenter ที่มี Software เป็นตัวควบคุมการทำงานและกำหนดหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับ IT Infrastructure ได้อย่างรวดเร็ว (5). Virtualization แนวการสร้างระบบจำลองเสมือนจริงที่สามารถรันระบบปฏิบัติการหลายๆ ตัวได้พร้อมกัน เพื่อสามารถใช้ Resource ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

           6. Security เปลี่ยนแนวคิดจาก “การรับมือตามเหตุการณ์” ไปเป็น “การพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่อง” ได้แก่ (1). Application Security ตอบโจทย์การป้องกันการโจมตีรูปแบบใหม่ที่เน้นการปกปิดช่องโหว่ของ Application (2).Content Security ปกป้องการรั่วไหลข้อมูลสำคัญขององค์กร โดยเลือกสรรและติดตั้งให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า (3). Network Security เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและโครงข่าย ที่ได้รับการยอมรับจาก Gartner

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด หรือ MFEC ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านไอทีชั้นนำของประเทศไทย ได้มีแนวคิดในการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำ Startup โดยมี Funding ให้ ส่วนพนักงานที่เข้าทำงานในบริษัท MFEC นั้น ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ และมีพนักงานเก่งๆ บางคนส่วนหนึ่งได้แตกตัวออกไปเปิดบริษัทของตนเองจนได้เป็น MD (Managing Director) ก็มีให้เห็นอย่างมากมาย Office ของบริษัท MFEC เป็นออฟฟิศเปิดโล่ง มีที่นั่งพักผ่อนสบาย มีร้านกาแฟ มีโต๊ะสนุ๊กเกอร์เอาไว้ให้เล่น มีมุมสำหรับการนวดผ่อนคลาย บรรยากาศต่างๆ มีการตบแต่งให้เป็นออฟฟิศที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ บริษัท MFEC มีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาจัดงานได้ พนักงานที่ทำงานที่นี่เป็น Community มีการเช็คอินเข้าทำงานผ่านสมาร์ทโฟน พนักงานที่นี่มีการติดดาว 1 ดวงให้กับพนักงาน เมื่อพัฒนามีความก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้นก็มีการติดดาวเพิ่มให้ ส่วนนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงาน ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาฝึกงาน หรือปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ มีตั้งแต่ 4 เดือน 7 เดือน และ 10 เดือน มีตำแหน่งงานที่รองรับหลายตำแหน่ง

ในส่วนของการพัฒนาระบบ (Introduction Devops) คุณจุ๊ก ได้เล่าให้ฟังว่า กระบวนการในการพัฒนาระบบปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ตัวอย่างเช่น การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการเลือกตั้ง ปี 2562 ที่ผ่านมา ถ้าเราเป็นนักเขียนโปรแกรมเราจะทำอย่างไร เมื่อมีคนกด F5 เพื่อเข้ามาดูผลการการเลือกตั้งอยู่ตลอดเวลา เราจะใช้ Server อย่างไร ถ้าหากคิดไม่ดี ออกแบบไม่ดี เว็บไซต์อาจล่มได้ โลกของไอทีเปลี่ยนหน้าตาไปอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ซอฟต์แวร์กลายเป็นชีวิตของเรา เมื่อก่อนต้องลางาน เพื่อไปทำธุรกรรมที่ธนาคาร ต้องเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปเปิดบัญชีที่ธนาคาร แต่ทุกวันนี้ธนาคารอยู่ในโทรศัพท์มือถือ หรือบางครั้งอาจเรียกว่า Digital Disruption (ปั่นป่วนกวนใจ) ธนาคารเปลี่ยนหน้าไปอย่างมาก โทรศัพท์หยอดเหรียญแทบไม่มีใช้แล้ว บริษัท CISCO เคยบอกว่า ในการเปิด Apps แต่ละครั้งใช้เวลา 8 วินาที แต่เดี๋ยวนี้ใช้เวลาเพียง 5 วินาที ธนาคารในประเทศไทยลดลง 230 สาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่มีสาขามากที่สุดถึง 7,000 สาขา แต่ปัจจุบันแนวโน้มลดลงตามลำดับ ในการพัฒนาระบบนั้น มีแรงกดดันอยู่ 3 อย่าง คือ (1). รายได้ (Revenue) (2).ธุรกิจ (Business) และ (3). เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology (IT) นอกจากนี้ ยังมีแรงกดดันอย่างอื่นอีกที่เรียกว่า Digital Disruption วันนี้มี Lazada พฤติกรรมของคนก็เปลี่ยนไป มี Kiosk Lineman ถ้าถามว่า What is Devops? Devops (Development Operations) เกิดมาเพื่อแก้ปัญหา เหมือนเว็บไซต์ Agoda สิ่งที่เขานำมาใช้ก็คือ Devops ส่วนความหมายของ DevOps คือการผสมผสานปรัชญาวัฒนธรรม การปฏิบัติ และเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มความสามารถขององค์กรในการส่งมอบแอปพลิเคชันและบริการอย่างรวดเร็ว โดยปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เร็วกว่าการใช้งานการพัฒนาซอฟต์แวร์และกระบวนการจัดการโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิม ความรวดเร็วนี้ช่วยให้องค์กรสามารถส่งมอบบริการแก่ลูกค้าของตนได้และสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในตลาด (https://aws.amazon.com) Devops ประกอบด้วย (1). อัตโนมัติ (Automation) (2). การเช็คตรวจติดตาม (Monitoring) ต้องเอา 2 คำนี้ให้มาอยู่ใน Mindset ส่วนคำที่มาคู่กับ Devops คือ Continues Delivery Process

ส่วนคุณป้อม ที่ดูแลเรื่องการพัฒนา Application ได้เล่าว่า อาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอทีมีหลายตำแหน่งด้วยกัน เช่น Testing, DBA, Network Admin, Implementer, System Operator, IT Manger เป็นต้น บริษัท MFEC ได้ดำเนินการเกี่ยวกับ ระบบ Cloud, Cyber Security และทำ UX/UI ทำการ Design ในการจัดทำ Application ภาษาที่ใช้ในการเขียน คือ Swift, Java Script, และภาษา K ของ Google ใช้ใน App ของ Alibaba, React Native ของ Facebook เป็นต้น ส่วนวงจรของการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle) ได้แก่ (1).วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (Requirement Analysis) (2). การวางแผน (Planning) (3). การออกแบบ (Design) อันเป็นการออกแบบ DBA, UX/UI, SA, Infrastructure (4). Implement ทำเกี่ยวกับ Front End, Back End, Argitech, SA และ (5). ทดสอบ ทำเกี่ยวกับ SA, Tester, Security, and Audit. ซึ่งตัวอย่างที่พัฒนา Application ของธนาคารกสิกรไทยขึ้นมาได้แก่ K-Mobile ที่เราเคยได้ยินกันมาแล้วนั่นเอง.บทความ โดย ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์ อาจารย์ที่ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม