โค้งสุดท้าย! เรียน ป โท เพียง 1 ปี หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.ศรีปทุมโค้งสุดท้าย... เรียน ป โท เพียง 1 ปี

"สร้างนวัตกรรมการสอนรองรับ NEW GEN"


ที่หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม


สนใจสมัคร Click

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm_wY-0_zCBox9C1OrJcEzxKhN1SEGCEOoE7KTm8J0ohRNJA/viewform


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02 5791111 ต่อ 1198 และ 1356 หรือ 08 4702 4148นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน

หลักสูตร M.Ed. ILT ใช้รูปแบบการเรียนรู้แนวใหม่ (Modern Learning)


มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Project Based โดยมีการติดตามผลการเรียนรู้ (Formative Assessment) ด้วยการนำเสนอ Progressive Learning ทดแทนการสอบวัดความรู้เพียงอย่างเดียว

Final Project (Summative Assessment)

Knowledge beyond textbook