เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง! บัญชี ป.โท ม.ศรีปทุม เรียนรู้มาตรฐานการสอบบัญชีนักศึกษาบัญชี ป.โท ม.ศรีปทุม เรียนรู้มิติใหม่ของมาตรฐานการสอบบัญชี กับผู้เชียวชาญด้านมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี ตัวจริง เสียงจริง โดย ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายพิเศษ ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท SPU โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และประธานคณะกรรมการด้านสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงพร้อมแนวทางความสำเร็จเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี ณ ห้องเรียน ชั้น 11 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้