กำหนดการ งานบุญแต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนียว ประเพณีบุญเข้าพรรษา


กำหนดการ

งานบุญแต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนียว ประเพณีบุญเข้าพรรษา

ฟังธรรมพระกรรมฐาน สืบสานวิถีบูรพาจารย์ พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ

วันเสาร์ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


เวลา ๐๖.๓๐ น.   พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่กิจกรรม “งานบุญแต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนียว ประเพณี

บุญเข้าพรรษา ฟังธรรมพระกรรมฐาน สืบสานวิถีบูรพาจารย์ พระอาจารย์ ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ” และกล่าวถึง “ฮีต ๑๒ คอง ๑๔” โดยเฉพาะงานบุญเดือน ๘ “ประเพณีบุญเข้าพรรษา”

เวลา ๐๖.๔๕ น.   พระวิปัสสนาจารย์ จำนวน ๙ รูป เดินทางมาถึงบริเวณจัดกิจกรรมตักบาตร

เวลา ๐๗.๐๐ น.   พระวิปัสสนาจารย์และพระสงฆ์วัดปทุมวนาราม จำนวน ๑๙ รูป ออกรับบิณฑบาต

บริเวณโดยรอบศาลาพระราชศรัทธา

เวลา ๐๘.๐๐ น.   ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน พร้อมกัน ณ หอฉัน ศาลาพระราชศรัทธา

- นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายเครื่องสักการะ แด่เจดีย์บรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ

- นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จุดธูปเทียนสักการะหน้ารูป พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ

- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถวายพานสักการะ พระธรรมธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม

- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

- ประธานสงฆ์ให้ศีล/ผู้ร่วมพิธีรับศีล

- พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ (ถวายพรพระ)

- เจ้าหน้าที่นำกล่าวคำถวายภัตตาหาร

- ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

- ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน ร่วมกันถวายภัตตาหาร      

- ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

- พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ รับพร

- พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร ในขณะนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำวัตรเช้า และแผ่เมตตา

- ประชาชนผู้มาร่วมพิธีร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

- ประธานในพิธีกราบลาพระรัตนตรัย

- เสร็จพิธีตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๐๙.๓๐ น.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารข้าวก้นบาตร

เวลา ๑๐.๐๐ น.  ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาธิตประเพณีบุญเดือน

๘ บุญเข้าพรรษาวิถีอีสาน

- ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวถึง การส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวในช่วงงานเทศกาลประเพณีบุญเข้าพรรษา ประเพณีการใส่บาตรข้าว

เหนียวของชาวอีสาน รวมถึงการตามรอยวิถีธรรมบูรพาจารย์สำคัญต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 (5 นาที)

- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึง การจัดงานประเพณีบุญเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี (5 นาที)

- พิธีกรเชิญประธานในพิธี พุทธศาสนิกชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมขบวนแห่เทียน

พรรษา ณ บริเวณหน้าประตูทางเข้าศาลาพระราชศรัทธา

- ร่วมขบวนแห่ประเพณีบุญเข้าพรรษา และเครื่องบูชาพระรัตนตรัยแบบอีสาน น้อยถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธปฏิมาประธานประจำวัดปทุมวนาราม อันได้แก่ พระเสริม พระแสน พระสายน์ และร่วมแห่ต้นผ้าป่าสมทบการสร้าง พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ วัดปทุมวนาราม พร้อมด้วยต้นผ้าป่าสมทบการสร้างพระพุทธเมตตาประชาสันติ์ พระพุทธรูปปางนาคปรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ บึงบ่อแก้ว วัดศรัทธาราม อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ภายใต้การอุปถัมภ์ของวัดปทุมวนาราม (ขบวนแห่เริ่มต้น จากบริเวณหน้าประตูทางเข้าศาลาพระราชศรัทธา เคลื่อนขบวนแห่ต้นดอกไม้แห่

ต้นผ้าป่า และครื่องบูชาเข้าสู่บริเวณเขตพุทธาวาส ประทักษิณเวียนขวารอบเขต พุทธาวาส จำนวน ๓ รอบ และอัญเชิญต้นเทียนพรรษา ต้นผ้าป่าและเครื่องบูชาต่างๆ เข้าสู่พระวิหาร)

- ประธานในพิธี พุทธศาสนิกชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมถวายต้นเทียนพรรษา และขันหมากเบ็งสักการะพระเสริม และพระแสน พระพุทธปฏิมาประธานประจำพระวิหาร และประกอบพิธีถวายผ้าป่า

- พิธีกรประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีบุญเข้าพรรษาในภาคอีสาน และงานบุญ เข้าพรรษาวัดปทุมวนาราม บริเวณลานด้านหน้าพระอุโบสถ

เวลา ๑๑.๐๐ น.    เสร็จสิ้นกิจกรรม “งานบุญแต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนียว ประเพณีบุญเข้าพรรษา 

ฟังธรรมพระกรรมฐาน สืบสานวิถีบูรพาจารย์ พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ” ในช่วงเช้า

เวลา ๑๓.๐๐ น.   แสดงพระธรรมเทศนาบูชาพระคุณพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ

โดยพระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จังหวัดสกลนคร

เวลา ๑๗.๐๐ น.   คณะสงฆ์วัดปทุมวนารามประชุมทำวัตรเย็น ณ ศาลาพระราชศรัทธา

- เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นอาจาริยบูชา

เวลา ๑๘.๓๐ น.   ปฏิบัติธรรมตามรอยบูชาพระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ ณ ศาลาพระราชศรัทธา

เวลา ๒๑.๐๐ น.    เป็นเสร็จสิ้นกิจกรรม   


จึงขอกราบเรียน เรียน ท่านพระเถรานุเถระ พระภิกษุ-สามเณร และเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลาย ได้โปรดทราบ และขออาราธนาเชิญชวนร่วมกิจกรรมกำหนดการดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน.


สำนักงานวัดปทุมวนาราม

 ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒การแต่งกาย

- ขอเชิญแต่งกายด้วยผ้าไทย ร่วมกิจกรรมงานบุญแต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนียว ฟังธรรมพระกรรมฐาน ฯ ในช่วงเช้า