กปน. MOU ทบ. เชื่อมโยงข้อมูลการใช้น้ำประปาและน้ำบาดาล ผนึกกำลังให้บริการประชาชน

กปน. MOU ทบ. เชื่อมโยงข้อมูลการใช้น้ำประปาและน้ำบาดาล 

ผนึกกำลังให้บริการประชาชนวันนี้ (วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562) ณ ห้องประชุม 606 สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) ถนนประชาชื่น นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. พร้อมด้วย นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการใช้น้ำประปาและน้ำบาดาล ระหว่าง กปน. กับ ทบ. เพื่อผนึกกำลังให้บริการประชาชน โดยบูรณาการข้อมูลสารสนเทศการให้บริการน้ำประปาและน้ำบาดาล อาทิ การเชื่อมโยงแผนที่ระบบท่อประปา บ่อน้ำบาดาล ข้อมูลแผ่นดินทรุดตัว ซึ่ง กปน. สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนท่อประปาใหม่แทนท่อเดิม เพื่อลดปัญหาท่อประปาแตกรั่วจากการทรุดตัวของชั้นดิน รวมทั้งนำมาใช้เป็นข้อมูลในการขยายเขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปาไปยังชุมชนที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกอย่างเพียงพอและทั่วถึง


นายปริญญา กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศการให้บริการน้ำประปาและน้ำบาดาล ในพื้นที่ให้บริการของ กปน. จะสามารถนำไปพัฒนา ต่อยอด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภารกิจของทั้ง 2 องค์กร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน


นางสาวจงจิตร์ กล่าวว่า การเชื่อมโยงข้อมูลของ 2 หน่วยงานในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล ในงานวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการควบคุมการใช้น้ำบาดาล ในพื้นที่ที่มีน้ำประปาเข้าถึง อันจะก่อให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด