ม.รามคำแหงคิกออฟ เปิด “ลานกีฬาเพื่อสุขภาพ” เสริมความฟิตนักศึกษา บุคลากร และชุมชนหัวหมาก


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงานโครงการ “ออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพชุมชน” และลานกีฬาเพื่อสุขภาพ จัดโดย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการชี้นำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสังคม มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนในชุมชน สวมเสื้อสีเหลืองร่วมงานและออกกำลังกายเต้นบาสโลบ แอโรบิก และซุมบ้า เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักกีฬา


โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า คณะกรรมการดำเนินงานโครงการชี้นำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม จัดโครงการเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดและการสร้างเสริมสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจและร่วมมืออย่างดีจากบุคลากร นักศึกษา ชุมชน และประชาชนทั่วไป คณะกรรมการฯ จึงขยายผลให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นศูนย์กลางการสร้างเสริมสุขภาพแก่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยการจัดให้มีลานกีฬาเพื่อสุขภาพและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น การเต้นบาสโลบ เต้นแอโรบิก เต้นซุมบ้า โยคะ ยางยืดเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องด้านสุขภาพ แก่นักศึกษา บุคลาการและประชาชน


การจัดโครงการ “ออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพชุมชน” และพิธีเปิดลานกีฬาเพื่อสุขภาพอย่างเป็นทางการ ครั้งนี้ จัดขึ้นพื่อส่งเสริมให้บุลากร นักศึกษา ชุมชนและประชาชน มีสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า จำนวน 400 คน และผู้ที่สนใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไปแบบไม่จำกัดจำนวน

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีม.รามคำแหง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีนโยบายส่งเสริมกิจกรรม ทั้งด้านการเรียนการสอน ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมที่ดูแลรับผิดชอบสังคม รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนในชุมชนโดยรอมมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับชุมชนแห่งนี้ด้วย


“ขอชื่นชมและยินดีกับทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพราะการออกกำลังกายที่ถูกต้อง เหมาะสมกับเพศ อายุ และสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล นอกจากจะทำให้มีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้ว ยังก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพอีกหลายอย่าง เช่น ช่วยลดความเครียด ชลอความแก่ นอนหลับสบาย และห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ วันนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมแล้วที่จะเปิดศูนย์กลางการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้คนรักษ์สุขภาพทุกคน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง”

ทั้งนี้ ภายในงานมีการมอบรางวัล นักรักษ์สุขภาพต้นแบบ” จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ อาจารย์น้อมนิจ วงศ์สุทธิธรรม รองศาสตราจารย์วัฒนา พุทธางกุรานนท์ นางวันดี ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา นางวิภา นัดพบสุข และนางสาวณัฐภัสสร แสงสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้ที่มาออกกำลังกายเป็นประจำ ทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน