ม.รามฯ จัดประชุมวิชาการพร้อมประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ชิงเงินรางวัลกว่า 250,000 บาท


มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเวทีสาธารณะนำเสนอผลงานวิชาการ-วิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการและวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อมเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาท หมดเขตส่งผลงาน 25 กรกฎาคมนี้

                  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะจัดประชุมวิชาการและวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ปี 2562 (Ramkhamhaeng University National and International Research Conference 2019) ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อให้ผู้สนใจมีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและถกเถียงเชิงวิชาการให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ ผสมผสานแนวความคิดเกิดการพัฒนาสังคมนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ต่อยอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน

                  การจัดประชุมวิชาการและวิจัยฯ ครั้งนี้ มีการเสวนาพิเศษเรื่อง “Modernization and Education” ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง Professor Dr. Edward M. Reeve จาก U.S.A Mr. Michael Benz จาก Germany Mr. Veronika Martina Bauer จาก Germany Assistant Professor Dr. Assawin Gongvatana จาก Hong Kong และMs.Ayundari Putriyana Ranindia จาก Indonesia ร่วมเสวนา

                  นอกจากนี้ ยังมีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ประจำปี 2562 โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ สายมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ใน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ 3) กลุ่มปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกล 4) กลุ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคม และ5) กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

                  สำหรับ รางวัลในแต่ละประเภท ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และรางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล (ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตร) ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2562 (ค่าลงทะเบียน ผลงานละ 1,000 บาท) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0-2310-8694 หรือที่ www.rd.ru.ac.th