ไอที ม.ศรีปทุม พัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่โลกยุคไอทีดิจิทัลIT SPU Dynamic University เดินหน้าพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “Using Data Analytics Tools for Researching”ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Tech-Pro Project by School of Information Technology โดยมี ผศ.ดร.ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ "การใช้เครื่องมือด้าน IT เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้านงานวิจัย (Using Data Analytics Tools for Researching)" ให้แก่คณาจารย์คณะต่างๆ เพื่อเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางด้านไอที ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้