เจาะลึกประเด็น “กัญชาและกัญชงทางการแพทย์” วันที่ 4 กรกฎาคมนี้ สำรองที่นั่งด่วน


เจาะลึกประเด็น “กัญชาและกัญชงทางการแพทย์” วันที่ 4 กรกฎาคมนี้ สำรองที่นั่งด่วน


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมเสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง "กัญชาและกัญชงทางการแพทย์” ในพฤหัสที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 7 โดยมีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการที่ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

1.     กัญชาและกัญชง พืชเศรษฐกิจการแพทย์และสังคมในอนาคต

โดย ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ ราชบัณฑิต ราชบัณฑิตยสภา

2.     กัญชาและกัญชงทางการแพทย์ ประโยชน์ ข้อจํากัด และการวิจัย

โดย พญ.อรพรรณ เมธาดิลกกุล ผู้อํานวยการสํานักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

3.        การพัฒนาพืชกัญชาและกัญชงสู่พืชเศรษฐกิจของประเทศ แนวทางการวิจัยสารสกัดกัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์ โดย ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.     พฤกษศาสตร์ GI การปลูก และการผลิตทั่วไปและแบบแม่นยําในกัญชาและกัญชง

โดย รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5.     กฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์

โดย พ.ต.ท.หญิง ดร.ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ อุปนายกสมาคมพิทักษ์สิทธิ์ข้าราชการ ที่ปรึกษาสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย

เปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจร่วมเสวนาครั้งนี้ที่ : https://forms.gle/ERCDn8BRvbL2nPEY8 ราคา 1,000 บาท (รวมอาหารกลางวัน) รับจำนวนจำกัด 200 คนเท่านั้น หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ผศ. ดร.ภญ.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร โทร. 083-455-5113 ผศ. ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ โทร. 087-075-1127 เว็บไซต์ http://sci.bsru.ac.th/