เตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัย! HOME@SPU มหาวิทยาลัยปลอดภัย จัดอบรม CPR การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานHOME@SPU มหาวิทยาลัยปลอดภัย เตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยสำหรับนักศึกษาSPU จัดฝึกอบรม ”การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)” โครงการ HOME@SPU มหาวิทยาลัยปลอดภัย โดย กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมการฝึกอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)” ให้กับนักศึกษา SPU ที่ลงเรียนในรายวิชา PHR 100 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ยงยศ หัถพรสวรรค์  รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฎิบัติการทำ CPR สำหรับผู้ป่วย เพื่อส่งต่อความรู้การปฐมพยาลเบื้องต้นให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมฯได้เรียนรู้ ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)