“ม.พะเยา ร่วมกับ ม.แม่ฟ้าหลวง พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นที่“

วันที่3 กรกฎาคม 2562 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรมรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาคพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 (Pioneering Innovator Network) โดยได้รับเกียรติจาก คุณเพ็ชร ประภากิตติกุล หรือ โบ๊ต ซึ่งเป็น consult ทางธุรกิจ และนักบ่มเพาะนวัตกรรมพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ ให้กับผู้ที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจ เป็นวิทยากรในหัวข้อ INNOVATION SOLUTION และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรม หอการค้า และบริษัทประชารัฐฯ ซึ่งถือเป็นกลไกที่สำคัญของการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในพื้นที่ส่วนภูมิภาค เพื่อการขับเคลื่อนในการเพิ่มจำนวนนวัตกร เพิ่มจำนวนบริษัท องค์กรนวัตกรรม สร้างกลุ่มผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่ (Create the Dot) เพื่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ และเกิดความเชื่อมโยงกันในภาคธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้จัดเป็นกิจกรรมครั้งที่ 3 ซึ่งปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการทำงานในสมัยใหม่ต้องอาศัยของของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาผนวกและบูรณาการร่วมกัน ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างวิธีคิดการทำงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อในอนาคตจะสามารถต่อยอดและขับเคลื่อนให้คนรุ่นใหม่ ได้มีวิธีคิดที่ทันสมัยและตอบโจทย์กับยุคของสังคมในปัจจุบัน