ร่วมวิจัยพัฒนาขยายฐานเกษตรอินทรีย์

นายมนตรี บุญจรัส (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ภายใต้บริษัทไทยกรีน อะโกร จำกัด ให้การต้อนรับ MR. CHO CAUNG-HUN ประธานบริษัท HANA BIOTECH CO., LTD จากประเทศเกาหลี และ MR. LE THANH HAI ประธานบริษัท ADI AGRICUTURE DEVELOPMENT AND TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY จากประเทศเวียดนาม ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรอินทรีย์ระหว่างกัน รวมถึงหาแนวทางกระจายผลิตภัณฑ์เพื่อขยายฐานไปสู่ภูมิภาคเอเชียและกลุ่มอาเซียน ด้วยบรรยากาศที่เรียบง่าย และเป็นกันเอง ณ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ บางเขน กรุงเทพฯ