ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2562วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2562


หลักสูตรการจัดการองค์การสมัยใหม่มหาบัณฑิต

Master of Modern Organizational Management (M.Org.M.)

ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา

เรียนวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 20.30 น.

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 200,000.- บาท (36 หน่วยกิต)

(แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา)มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการองค์การ ทั้งองค์การที่มุ่งหวังกำไรและ

ไม่มุ่งหวังกำไร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางการจัดการองค์การ

จากโลกตะวันตกและตะวันออกไปใช้ในการจัดการองค์การต่างๆ

▪ เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

▪ การบริหารจัดการและการทำงานกับเจนเนอเรชั่น

▪การสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร

▪การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการสร้างผู้นำด้านนวัตกรรม

▪การจัดการความแตกต่างทางวัฒนธรรมในองค์กร

▪สัมมนาประเด็นปัญหาด้านจิตวิทยาองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดหลักสูตร

คลิก https://www.spu.ac.th/fac/graduate/th/program/123/


ทุนสนับสนุนการศึกษา

• สมัครเรียนวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2562

ปริญญาเอก รับทุนการศึกษา 20,000 บาท

ปริญญาโท รับทุนการศึกษา 10,000 บาท


• สมัครเรียนวันที่ 1- 31 สิงหาคม 2562

ปริญญาเอก รับทุนกาศึกษา 10,000

ปริญญาโท รับทุนกาศึกษา 5,000 บาท

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รายละเอียด ค่าเล่าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

คลิก https://www.spu.ac.th/pages/feemaster


สมัครออนไลน์

คลิก http://staffscms.spu.ac.th/ent_mas_index.cfm

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 11 ชั้น 11

โทร: 02 558 6888 ต่อ 3003-4