บริการวิชาการสู่สังคม! ศูนย์กฎหมาย ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้กฎหมายทางการแพทย์ รพ.ราชเวช เชียงใหม่ศูนย์กฎหมายศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ถ่ายทอดความรู้กฎหมายต่างๆเกี่ยวกับทางการแพทย์ แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ราชเวช เชียงใหม่อาจารย์นิติ เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการสัญจร"อบรมให้ความรู้กฎหมายทางการแพทย์และวิธีพิจารณาทางการแพทย์" เพื่อถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์ คดีทางการแพทย์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ ความเสี่ยงทางการแพทย์ในยุค 4.0 และกฎหมายคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้