ม.ศรีปทุม ทำบุญ "วันรำลึกบูชาคุณ ปีที่๓๑" วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.ศรีปทุม ทำบุญ "วันรำลึกบูชาคุณ ปีที่ ๓๑" แด่อดีตบูรพวิปัสสนาจารย์ และผู้มีพระคุณของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเอกเสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในงานพิธีทำบุญ เพื่ออุทิศถวายแด่อดีตบูรพวิปัสสนาจารย์ และผู้มีพระคุณของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เนื่องใน "วันรำลึกบูชาคุณ ปีที่ ๓๑" ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้