สร้างมืออาชีพ! นศ.ป.โท บัญชี ม.ศรีปทุม เรียนรู้การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี ม.ศรีปทุม เรียนรู้การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ วางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต CPA, CIA, CPIA, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับฟังเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและการปฎิบัติงานต่อไป ณ ห้องเรียน อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้