“ทีโอที” จัดสัมมนา "TOT Rising Togather Beyond The Digital Horizon"

เมื่อวันที่ 18-19 ก.ค.62 ที่ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3 ดร.มนต์ชัย หนูสง กจญ.เป็นประธานการสัมมนาเรื่อง "TOT Rising Togather Beyond The Digital Horizon"

โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน ทีโอที เข้าร่วมสัมมนา ทั้งนี้ เพื่อร่วมประเมินวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และร่วมระดมสมองกำหนดเป้าหมายตามแผนวิสาหกิจของ ทีโอที ปี 2563-2567 ทิศทางดำเนินธุรกิจ แผนงานโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน และการพัฒนาองค์กรสู่ Digital Transformation

มี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐซิมบับเวประจำประเทศไทย นายสมชัย พัฒนพงษ์ชัย อดีต COO,Garena Thailand และนายภิญญา นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GET ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทรนเทคโนโลยี ความคาดหวังของลูกค้าและการแข่งขันในยุคดิจิทัล รวมถึงการปรับองค์กรให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง Digital Distruption