ผู้บริหารทีโอทีร่วมอบรมหลักสูตรป้องกันทุจริตระดับสูง

19 ก.ค.62 ที่ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บมจ.ทีโอที / ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที (ศปท.ทีโอที) เป็นผู้แทน ทีโอที เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 10 จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. 

พร้อมร่วมเสวนาและนำเสนอผลงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ ทีโอที ในการสัมมนาสาธารณะเรื่อง “กลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” โดยในงานสัมนา ทีโอที ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการยุทธศาสตร์และ Roadmap การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการสร้างกลไกการป้องกันเพื่อยังยั้งการทุจริต 

ทั้งนี้การดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นแนวทางในการทำงานตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของ ทีโอที นำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน