รู้หรือไม่...วิกฤตขยะอาหารถือเป็นปัญหาระดับโลก

วิกฤตขยะอาหาร ปัญหาระดับโลก

ปัจจุบันโลกอยู่ในสภาวะที่มีขยะเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะจากอาหารเหลือทิ้ง และจากผลการทิ้งอาหารนี้เองทำให้ต้องเผชิญกับวิกฤตการสูญเสียอาหาร (food loss) ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิต การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปตลอดห่วงโซ่การผลิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการในภาคการผลิตโดยตรง และเกิดขยะอาหาร (food waste) เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังพบว่า สถานการณ์ขาดแคลนอาหารของประชากรโลก ผู้คนที่อดอยากหิวโหยจำนวน 870 ล้านคนนั้น จำนวนเกินกว่าครึ่งหรือราว 552 ล้านคน อาศัยอยู่ในภูมิเอเชียแปซิฟิค ซึ่งนับรวมประเทศไทยด้วยเช่นกัน สาเหตุที่ทำให้เกิดวิกฤติความสูญเปล่าทางอาหารเกิดจาก ระบบการจำหน่ายมีกระบวนการควบคุมที่ไม่เหมาะสม การซื้อสินค้า และการเตรียมอาหารที่มากเกินจำเป็น ไปจนถึงความสูญเปล่าทางอาหารจากการบริโภค ทั้งในส่วนที่เหลือทาน และเลือกบริโภค

การตื่นตัวของไทย

นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด เปิดเผยว่า ปัญหาความสูญเปล่าทางอาหาร หรือ Food Waste ส่งผลกระทบต่อทุกคนในวงกว้างทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางอาหารของโลก จึงถึงเวลาแล้วที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตระหนักถึงผลเสียที่ก่อเกิดจากอาหารที่ถูกทิ้งอย่างสูญเปล่า รวมถึงยังมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้

“ผลเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวในมิติเศรษฐกิจนั้น ความสูญเปล่าทางอาหาร แสดงให้เห็นถึงความสูญเปล่าในเชิงเศรษฐกิจ เหตุเพราะแทนที่อาหารที่ถูกผลิตจะส่งผลทำให้มนุษย์มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กลับสูญเปล่าไร้ประโยชน์”

ดังนั้น หากทุกคนสามารถลดปริมาณความสูญเปล่าทางอาหาร และบริโภคอาหารอย่างสมดุล นอกจากจะสามารถลดรายจ่ายค่าอาหารในครัวเรือนอย่างยิ่งยวดแล้ว ยังช่วยทำให้ระดับความมั่นคงทางอาหารของคนบนโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ในส่วนมิติสิ่งแวดล้อมนั้นการกำจัดความสูญเปล่าทางอาหารที่ถูกทิ้งส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมหลายด้าน เพราะความสูญเปล่าทางอาหารที่ถูกทิ้งส่วนใหญ่จะถูกทำลายด้วยการฝังกลบซึ่งส่งผลให้เกิดก๊าซมีเทน (methane) ก๊าซเรือนกระจก ที่ส่งผลให้เกิดสภาวะเรือนกระจกที่รุนแรงยิ่งกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 25 เท่า ส่งผลเสียต่อชั้นบรรยากาศของโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จุดประกายคนรุ่นใหม่

สำหรับปีนี้ ซีพีแรมได้จัดโครงการการประกวดคลิปวิดีโอ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความสูญเปล่าทางอาหารในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลง และลดความสูญเปล่าทางอาหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมในการลดความสูญเปล่าทางอาหาร เพื่อสร้างความมั่งคง และความยั่งยืนทางอาหารอย่างต่อเนื่องโดยเป็นการประกวดคลิปวิดีโอ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” แชร์ไอเดีย สร้างพลังผ่านคลิปวีดีโอความยาว 3 นาที เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 สิงหาคม -31 ตุลาคม 2562 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 360,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ