ม.ศรีปทุม เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน นศ.สหกิจศึกษา รุ่นที่ 34ม.ศรีปทุม จัดปฐมนิเทศฯ เสริมความรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ เปิดประตูสู่โลกการทำงาน แก่นักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 34 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 34 เพื่อเสริมความรู้และแนะนำขั้นตอนแนวทางในการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา SPU สู่ความเป็นมืออาชีพและมีคุณภาพ ตอบโจทย์บัณฑิตคุณภาพสู่ตลาดงาน Thailand 4.0 ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา SPU โดยมี อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 34 (ภาคการศึกษาที่ 1/2562) พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาฯ โดยมีจุดมุ่งหมายให้บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพภายหลังสำเร็จการศึกษา จากนั้นเป็นการเสริมสร้างความรู้แก่นักศึกษาด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับการบรรยายสุดพิเศษ โดยวิทยากรคุณภาพมืออาชีพ ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในหัวข้อ “COOP FOR YOUR CAREER IN THE FUTER” และต่อด้วยการบรรยายสรุป เรื่อง “การเรียนรู้เอกสาร และช่องทางการสื่อสารเมื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” โดยอาจารย์สำรวย เหลือล้น รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ