วัดมเหยงคณ์ อดีตวัดร้างที่สวยงาม อยุธยา

วัดมเหยงคณ์


พระนครศรีอยุธยาราชธานีอันเก่าแก่ มีโบราณสถานและวัตถุโบราณอันงดงามและทรงคุณค่าของประเทศไทยและของโลก

 


วัดมเหยงคณ์เป็นวัดซึ่งตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งในสมัยอยุธยามีฐานะเป็นพระอารามหลวงฝ่ายอรัญวาสีและพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาได้ระบุไว้ว่าวัดแห่งนี้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 ได้โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 1981 และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ
ภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ประธานทรงระฆังบนฐานประทักษิณซึ่งมีการประดับด้วยประติมากรรมรูปช้าง โดยรอบฐานได้รับแบบอย่างมาจากพระเจดีย์ช้างล้อมในลังกาทวีป

 


ส่วนชื่อวัด "มเหยงคณ์" มีการสันนิษฐานว่าตั้งชื่อตามมหิยังคณะในลังกาทวีป และทางด้านทิศตะวันออกนั้นเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถขนาดใหญ่ซึ่งเป็นงานสร้างบนรากฐานอาคารเดิม ในสมัยอยุธยาตอนต้นได้มีการสันนิษฐานอีกว่าน่าจะเป็นคราวปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ พร้อมกับการสร้างเจดีย์รายทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ของพระอุโบสถ