“ทีโอที” ตรวจความพร้อมระบบสื่อสารสนับสนุนติดต่อเพื่อควบคุมไฟป่าพรุควนเค็ง

น.อ.สมศักดิ์ฯ ประธานกรรมการ ทีโอที ตรวจความพร้อมระบบสื่อสารโทรคมนาคมสนับสนุนการติดต่อเพื่อควบคุมดับไฟป่าพรุควนเคร็ง 

วันที่ 10 ส.ค. 62 น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที พร้อม ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที นายสมศักดิ์ มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ลงพื้นที่เหตุไฟป่าพรุควนเคร็ง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อตรวจความพร้อมระบบสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งรถ Mobile Satellite และรถสื่อสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT Mobile ซึ่ง ทีโอที จากส่วนกลางได้นำมาสนับสนุน และรวมถึงการสนับสนุนของทีโอทีในพื้นที่นครศรีธรรมราช ในการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ความเร็ว 500/500 Mbps จำนวน 2 วงจร และ IP Phone จำนวน 2 เลขหมาย เพื่อสนับสนุนการติดต่อสื่อสารในการปฎิบัติงานของจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมดับไฟป่าครุควนเคร็ง ให้ได้โดยเร็ว

ทั้งนี้ ในการตรวจความพร้อมครั้งนี้ ประธานกรรมการ ทีโอที ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และพนักงาน ทีโอที ที่ได้ทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้