สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 สืบสานพระราชปณิธานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

วันอังคารที่ 13สิงหาคม 2562เวลา 14.00 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเป็นประธานงาน“มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562”ภายใต้แนวคิด “กองทุนแม่ของแผ่นดิน จากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม”ทรงพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด 77 จังหวัด พระราชทานพระดำรัสแก่ประธานหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้ง 1,193 แห่ง ทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานของเครือข่ายตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ของแต่ละภาค และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เป็นผู้กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานมหกรรมฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์วิศิษฏ์สรอรรถปลัดกระทรวงยุติธรรม นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการป.ป.ส.ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน 77 จังหวัดหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาชน และผู้แทนจากหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมรับเสด็จกว่า 2,800 คน ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า “สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินมาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน มีหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมจำนวน 23,399 แห่ง โดยมีการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงให้แก่หมู่บ้านและชุมชนเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสิริมงคล โดยในปีนี้ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 โดยกิจกรรมสำคัญคือพิธีพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้แก่หมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2562จำนวน 1,193 แห่ง ซึ่งทุกหมู่บ้านและชุมชนมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้หมู่บ้าน/ชุมชนของตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกัน เฝ้าระวัง และร่วมกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง พึ่งตนเอง และพึ่งพากันเอง เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน และขยายไปยังหมู่บ้านและชุมชนอื่น ๆ เพื่อเป็นหลักชัยสู่ความสงบร่มเย็นต่อไป”

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เปรียบเสมือนยุทธศาสตร์พระราชทานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมอบให้พสกนิกรชาวไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยแนวทางสันติวิธี มีเป้าหมายเพื่อขจัดปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังความสามัคคีของชาวบ้านและต่อยอดการดำเนินงานไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอื่นๆมุ่งสร้างความปรองดองและความสามัคคี ขยายเครือข่ายการดำเนินงานจากหมู่บ้านสู่ตำบลสู่อำเภอสู่จังหวัด จนถึงระดับภาค โดยยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งให้ความสำคัญกับบทบาทภาคประชาชนในการขับเคลื่อนงานมุ่งเน้นสร้างเครือข่าย ขยายพลังความรัก ความสามัคคี รู้จักเสียสละก่อให้เกิดศรัทธาที่ตั้งมั่นของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีต่อกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด”

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศได้มีการนำดอกผลจากการต่อยอดขยายกองทุนฯมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาทิ การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ที่ผ่านการบำบัด ช่วยเหลือทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบนวิถีแห่งความพอเพียง สำนักงานป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรมจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด หากพบเบาะแสยาเสพติด โทรแจ้ง สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง