นศ.สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม Workshop “wood joint design” IN JAPANนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ยกทีมตะลุย Workshop เรียนรู้การออกแบบก่อสร้างงานไม้สไตล์วัฒนธรรมการก่อสร้างแบบญี่ปุ่น เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่นอาจารย์ธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า จากโครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ Sugiyama Jogakuen University จากประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยเรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมไม้จากภูมิปัญญาพื้นถิ่นไทยและวัฒนธรรมการก่อสร้างงานไม้ในรูปแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่น จึงได้จัดกิจกรรมโครงการ Workshop “wood joint design “ JPTH ด้วยการนำนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวนกว่า 20 คน เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกแบบรอยต่อไม้ ที่เกิดในวัฒนธรรมการก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่น บนบริบทและพื้นที่การออกแบบในรูปแบบต่างวัฒนธรรม โดยมีการเข้าทัศนศึกษา เรียนรู้ที่วัฒนธรรมที่เมืองนารา และ ศาลเจ้า อิเสะ ที่เมืองมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้เห็นที่มาและวิธีการออกแบบที่ชัดเจนมากขึ้น พร้อมนำเอาองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมด มาดำเนินการออกแบบและเข้านำเสนอต่อ ผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนของหมู่บ้านในขั้นตอนสุดท้ายต่อไป