พัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม “ตามพรลิงค์ถิ่นเมืองคอน”

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม “ตามพรลิงค์ถิ่นเมืองคอน” กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นเมืองคอน 1           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้วิจัย        นางรัชกร ชีช้าง

หน่วยงาน       โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง  สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีที่ดำเนินการ   2561

บทคัดย่อ

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม “ตามพรลิงค์ถิ่นเมืองคอน” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม“ตามพรลิงค์ถิ่นเมืองคอน” รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นเมืองคอน 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียน โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม “ตามพรลิงค์ถิ่นเมืองคอน”  รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นเมืองคอน 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม “ตามพรลิงค์ถิ่นเมืองคอน”  รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นเมืองคอน 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 35 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย (1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม“ตามพรลิงค์ถิ่นเมืองคอน” รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นเมืองคอน 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 14 แผน เวลา 14 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม“ตามพรลิงค์ถิ่นเมืองคอน”  รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นเมืองคอน 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที  (t-test dependent)

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

1.  ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม“ตามพรลิงค์ถิ่นเมืองคอน”  รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นเมืองคอน 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โดยรวมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.38/81.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม“ตามพรลิงค์ถิ่นเมืองคอน”  รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นเมืองคอน 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม“ตามพรลิงค์ถิ่นเมืองคอน”  รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นเมืองคอน 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D. = 0.67)