LGT เผยสินทรัพย์ใหม่ภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งและธุรกิจขยายตัวต่อเนื่องในครึ่งแรกของปี 2562


      LGT กลุ่มธุรกิจบริการด้านไพรเวทแบงก์และการลงทุนทรัพย์สินของราชวงศ์แห่งลิกเตนสไตน์รายงานผลกำไรของกลุ่มที่ 155.6 ล้านฟรังก์สวิส และ

ฐานลูกค้าที่เติบโตขึ้นในครึ่งปีแรกของปี 2562 ผลประกอบการชี้ให้เห็นถึงรายได้เฉลี่ยทั้งปีที่เติบโตอย่างเข้มแข็งและการเดินหน้าลงทุนของ LGT

เพื่อขยายธุรกิจในตลาดต่างๆ ถึงแม้ในช่วงต้นของปีที่ตลาดการลงทุนโดยรวมยังซบเซา สินทรัพย์ใหม่ภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจที่ 5,800 ล้าน

ฟรังก์สวิส นับเป็นการเติบโตเฉลี่ยรายปีร้อยละ 6 และเมื่อเทียบกับปลายปี 2561 นับเป็นการเพิ่มของมูลค่าสินทรัพย์โดยรวมภายใต้การบริหารร้อยละ 8 มา

อยู่ที่ 215,000ล้าน ฟรังก์สวิส LGT มีความมั่นใจว่าจะยังคงเติบโตด้วยผลกำไรในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562


     หลังจากเริ่มต้นปี 2562 ด้วยสถานการณ์ตลาดที่ซบเซาจากความไม่แน่นอนของการลงทุนโดยรวมและปริมาณธุรกรรมของลูกค้าที่ปรับตัวน้อยลงในต้นปี

LGT กลับมารายงานการเติบโตของรายได้ที่เข้มแข็งจากฐานธุรกิจที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี กลุ่มธุรกิจบริการด้านไพรเวท

แบงก์และการบริหารสินทรัพย์ได้ลงทุนเพิ่มเพื่อขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศและฐานกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดสำนักงานที่กรุงเทพในเดือน

มีนาคม และประกาศการตกลงซื้อหุ้นใหญ่ของ Validus Wealth บริษัทบริหารสินทรัพย์สัญชาติอินเดียในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นการตอกย้ำเส้นทางการเจริญ

เติบโตที่ประสบความสำเร็จของ LGT


     รายได้จากการดำเนินธุรกิจของ LGT เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 อยู่ที่ 848.2 ล้านฟรังก์สวิสในครึ่งแรกของปี 2562 โดยรายได้จากการบริการลดลงร้อยละ

1 มาอยู่ที่ 536.1 ล้านฟรังก์สวิสจากกิจกรรมของลูกค้าที่ซบเซาในช่วงเริ่มต้นปีและฐานของสินทรัพย์โดยเฉลี่ยที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี

2561 อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการลงบัญชีซึ่งทำให้บางธุรกรรมถูกบันทึกเป็นกิจกรรมการซื้อขายจากเดิมเป็นการบริการ ทึ้งนี้รายรับดอกเบี้ยสุทธิ

และการสำรองจากการให้สินเชื่อคงที่ที่ 138.7 ล้านฟรังก์สวิส การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่ได้กล่าวมาข้างต้นทำให้รายได้จากธุรกรรมการซื้อขายและการ

ดำเนินการด้านอื่นๆเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 มาอยู่ที่ 173.4 ล้านฟรังก์สวิส


     ค่าใช้จ่ายรวมจากการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ที่ 616.1 ล้านฟรังก์สวิสในครึ่งแรกของปี 2562 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นร้อยละ

8 ที่ 482.2 ล้านฟรังก์สวิส โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนบุคลากรร้อยละ 4 จากการลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจเกี่ยวกับการบริการลูกค้า ในทาง

ตรงกันข้ามค่าใช้จ่ายด้านธุรกิจและสำนักงานลดลงร้อยละ 10 ที่ 133.9 ล้านฟรังก์สวิส เนื่องจากเงินค่าเช่าบางรายการถูกบันทึกเป็นค่าตัดจำหน่ายตาม

มาตรฐานการบัญชี IFRS 16 ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อม ค่าตัดจำหน่าย และประมาณการหนี้สินดังกล่าว


     อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 74.0 ณ. สิ้นปี 2561 เทียบกับร้อยละ 72.6 ณ. สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 กำไรรวมของ

กลุ่มอยู่ที่ 155.6 ล้านฟรังก์สวิส ใน 6 เดือนแรกของปี 2562 เทียบกับ 174.8 ล้านฟรังก์สวิส หรือติดลบร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อนหน้า


     LGT มีเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นที่ 1 ที่ร้อยละ 20.3 ณ. สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 และมีสภาพคล่องสูง


     สินทรัพย์ใหม่เพิ่มขึ้นบนฐานที่ครอบคลุม


     LGT รายงานการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไหลเข้าอย่างแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งในครึ่งแรกของปี 2562 ที่ 5,800ล้าน ฟรังก์สวิส ซึ่งนับเป็นการ

เติบโตเฉลี่ยรายปีที่ร้อยละ 6 มาจากผลการดำเนินงานที่เติบโตของทุกภูมิภาคและทั้งสองธุรกิจหลักของกลุ่มที่มีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไหลเข้าเป็น

บวกอย่างต่อเนื่อง


     ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 สินทรัพย์รวมภายใต้การบริหารอยู่ที่ 215,000ล้านฟรังก์สวิส นับเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเที่ยบกับสิ้นปี

ก่อนหน้า เนื่องจากสินทรัพย์ใหม่ภายใต้การบริหารที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการจากภาวะตลาดที่ให้ผลตอบแทนเพิ่ม

ขึ้น


     กลยุทธ์และแนวโน้ม


     LGT มั่นใจว่าด้วยธุรกิจที่ให้บริการในระดับนานาชาติ และสถานะการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในหลายตลาดและครอบคลุมสินทรัพย์ที่หลากหลาย จะทำ

ให้ธนาคารจะยังคงเติบโตและสร้างผลกำไรต่อไปในปี 2562 ทั้งยังจะเดินหน้าลงทุนในธุรกิจของตนต่อเนื่องอย่างระมัดระวัง


     เจ้าชายแมกซ์ ฟอน อนด์ ซู ลิกเตนสไตน์ (H.S.H. Prince Philipp von und zu Liechtenstein) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ LGT ตรัสว่า "เรา

ปิดช่วงครึ่งแรกของปี 2562 โดยมีผลประกอบการที่ดีท่ามกลางสภาวะตลาดที่ผันผวน อันเป็นผลเนื่องมาจากความมั่นคงของเรา กลยุทธ์ระยะยาว และความ

เชี่ยวชาญด้านการลงทุน LGT จึงยังคงเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งสำหรับลูกค้า ดังที่เห็นได้จากการไหลเข้ามาของสินทรัพย์สุทธิที่แข็งแกร่งของเราอีก

ครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เรากำลังลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในตลาดภูมิภาคเอเชีย และเพิ่ม

ความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุน รวมถึงการลงทุนเพื่อสังคมอีกด้วย นอกเหนือจากนี้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับลูกค้าและพนักงานที่มีความมุ่งมั่นของ

เรา เราจึงอยู่ในฐานะที่สามารถจะเดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเราในฐานะไพรเวทแบงก์และผู้ให้บริการธนบดีธนกิจชั้นนำระดับโลก"


     เกี่ยวกับ LGT


     LGT เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำที่ดำเนินงานด้านไพรเวทแบงก์และการจัดการสินทรัพย์ในระดับนานาชาติ ซึ่งบริหารงานโดยราชวงศ์แห่งลิกเตนสไตน์

(Liechtenstein Princely Family) มาเป็นเวลานานกว่า 80 ปี ตัวเลข ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ระบุว่า LGT จัดการสินทรัพย์มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น

2.15 แสนล้านฟรังก์สวิส (2.205 แสนล้านเหรียญสหรัฐ) สำหรับลูกค้ารายบุคคลระดับมหาเศรษฐีและลูกค้าองค์กร LGT โดยมีพนักงานมากกว่า 3,500 คน ใน

สำนักงานมากกว่า 20 แห่งในยุโรป เอเชีย อเมริกา และตะวันออกกลาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.lgt.com     ตัวเลขสำคัญ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562     [1] ผลจากการใช้ IFRS 9 การจัดประเภทของตัวเลขเปรียบเทียบสำหรับครึ่งแรกของปีการเงิน 2561 นั้นแตกต่างจากตัวเลขที่เผยแพร่ล่าสุด กำไร

ของกลุ่มยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ความสูญเสียจากการให้เครดิตถูกบันทึกภายใต้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิและความสูญเสียจากการให้เครดิตแทนการถูกบันทึกภายใต้

ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายและประมาณการหนี้สิน นอกจากนี้เงินปันผลจากการลงทุนในหลักทรัพย์สะท้อนถึงรายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ และไม่ได้เป็น

ส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิอีกต่อไป