NIA ชวนสัมผัสการดูหนังแบบคนตาบอด หนึ่งในนวัตกรรมเพื่อสร้างความสุข ในงาน Innovation Thailand Expo 2019

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แถลงข่าวจัดงาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2019” ระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ภายใต้แนวคิด Social Innovation in The City” ครั้งแรกกับการรวบรวมสุดยอดนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงนวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมต่างๆ 

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “ งาน INNOVATION THAILAND EXPO 2019 หรือ ITE 2019 เป็นการนำเสนอมุมมองการเกิดขึ้นของสังคมเมืองในปัจจุบันและการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมตามมามากมาย ซึ่ง “นวัตกรรมเพื่อสังคม” เป็นหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในเมือง เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งในแง่การสร้างรายได้ การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ที่จะนำไปสู่การสร้างความสุขอย่างยั่งยืน สำหรับการจัดงาน ITE 2019 ครั้งนี้ ถือเป็นงานครั้งแรกที่มีการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยแก้ปัญหาด้านสังคมต่างๆ ที่เกิดจากการขยายตัวของเมืองใจกลางกรุงเทพฯ โดยได้ชูประเด็นหลัก 3 ด้าน ได้แก่ สร้างรายได้ - นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างสุขภาพ - นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยสร้างสุขภาพที่ดี ทำให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ สร้างความสุข - นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยสร้างความสุขในการใช้ชีวิตในสังคมเมือง ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่” 

“ทั้งนี้ หนึ่งในไฮไลท์ของงาน ITE2019 นอกจากนิทรรศการและการจัดจำหน่ายสินค้านวัตกรรมเพื่อสังแล้ว ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปจากผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม อาทิ การชมภาพยนตร์สำหรับผู้พิการทางสายตาที่เปิดโอกาสให้ทั้งคนตาบอดและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากแอปพลิเคชั่น ชื่อ PANNANA ซึ่งเป็นหนึ่งตัวอย่างของนวัตกรรมเพื่อสร้างความสุขให้กับคนตาบอด และทำให้ความสุขเข้าถึงทุกคน ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้พิการ” 

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมเปิดมุมมองด้าน “นวัตกรรมเพื่อสังคม” ที่สามารถสร้างรายได้ สร้างสุขภาพ และสร้างความสุข ให้แก่สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ภายใน “ITE 2019” ได้ในวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.innovationthailand.org/ite2019 หรือ www.facebook.com/NIAThailand