มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งมั่นปั้นนักศึกษาสู่ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมภายใต้แนวทาง “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง”


เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 : อาจารย์ นิธนา เมลืองนนท์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานการจัดการอุปกรณ์บริการภาคพื้น ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยมี คุณภีมะ เนยปฏิมานนท์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น  และ คุณวัลลภ ภิบาลญาติ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการอากาศยาน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาซึ่งได้กล่าวถึงความสำคัญของงานบริการอุปกรณ์ภาคพื้นของสายการบิน จะยังไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือ AI เข้ามาแทนที่ได้ ในอนาคตอันใกล้นี้ ความต้องการบุคคลากรด้านนี้ ยังคงมีโอกาสเติบโต ซึ่งแตกต่างจากงานบริการด้านผู้โดยสาร ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทุกหน้าที่ทุกสาขาด้านธุรกิจสายการบินเน้นเชิงปฏิบัติ ดังนั้นการที่นักศึกษาจะเติบโตในสายงานด้านนี้ จำเป็นต้องใฝ่หาความรู้จากการปฏิบัติงานจริงโดยการฝึกงานในตำแหน่งต่างๆ  เพราะทุกฝ่ายในสายการบินมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันทั้งระบบ จึงต้องใช้ความตั้งใจ และความอดทนในการเรียนรู้ เพื่อสั่งสมประสบการณ์ และต่อยอดขีดความสามารถของตนเอง เพื่อความสำเร็จต่อไปในอนาคตสำหรับในช่วงเช้า ดร.ชูกิตติ์ ไกวัลศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลานจอดอากาศยาน รับหน้าที่วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น และสัมภาระ  และคำศัพท์ต่างๆ ชื่อเฉพาะของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนำชมพื้นที่ฝ่ายซ่อมบำรุงอุปกรณ์บริการอากาศยานต่างๆ นับเป็นการเปิดประสบการณ์ สร้างมุมมองใหม่ของการปฏิบัติงานในลานจอด ที่นักศึกษาได้สัมผัสกับบรรยากาศจริงในการปฏิบัติงาน 
โดยในภาคบ่าย นักศึกษายังได้เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายในส่วนของ การบริหารจัดการการสร้างรายได้ และการให้บริการของฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ที่ให้บริการอาหารบนเครื่องบิน (In-flight Catering) ทั้งสำหรับการบินไทยและสายการบินลูกค้ากว่า 50 สายการบิน รวมถึงการให้บริการอาหารภาคพื้น (On-ground Catering) ทั้งในส่วนการจัดเลี้ยงงานใหญ่ๆ ต่างๆ ขนมอบชื่อดัง “Puff and Pie” รวมถึงอาหารรายการที่มีตราสินค้าอื่นๆ โดยมีคุณ ณัฏฐาพร เขียวคำจีน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม รับหน้าที่วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดเตรียมอาหารเมนูต่าง สำหรับ Class ต่างๆ บนเครื่องบิน ทั้งของการบินไทย และสายการบินลูกค้า ในแง่มุมของการออกแบบเมนู การสรรค์หาวัตถุดิบ การดูแลให้บริการลูกค้า และการควบคุมคุณภาพอาหารโดยเน้นการรักษามาตรฐาน ขั้นตอนการผลิต ความใส่ใจในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นขนาดของวัตถุดิบ การจัดเตรียม การปรุง รสชาติอาหาร กระทั่งอุณหภูมิในการจัดเก็บที่เหมาะสม  รวมถึงการให้บริการอาหารฮาลาล (Halal) ที่ได้รับการรับรอง เนื่องจากการขยายตัวของสายการบินจากตะวันออกกลางที่มีความเคร่งครัดเรื่องการจัดเตรียมอาหารให้กับผู้โดยสารมุสลิม จนได้รับรางวัลสายการบินทีให้บริการอาหารบนเครื่องบินยอดเยี่ยมประจำปี 2017 จาก IFSA 
 ในตอนท้าย นักศึกษายังได้มีโอกาสเข้าชม Production Line ในพื้นที่ส่วนต่างๆ ภายในครัวการบินอย่างใกล้ชิด จากการได้พบเห็นการปฏิบัติงานจริงของพนักงาน ในสถานประกอบการจริง เช่น ห้องจัดเก็บเครื่องดื่ม พื้นที่รับและจัดเก็บวัตถุดิบที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน ห้องจัดรถเข็นเครื่องดื่ม ห้องทำความสะอาดอุปกรณ์ถาดอาหารที่มีข้อกำหนดมาตรฐานอาหารฮาลาล ที่กำหนดให้อุปกรณ์ทุกชิ้นจะต้องผ่านการทำความสะอาดด้วยน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเท่านั้น จึงต้องมีการคัดแยกสายพานการลำเลียงทำความสะอาดตามข้อกำหนด ซึ่งจะมีลูกค้าสายการบินต่างๆเข้าตรวจสอบทุกๆเดือน พนักงานจึงต้องมีกระบวนการทำงานที่เข้มงวด และชัดเจนตามข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน 
การศึกษาดูงานในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดประสบการณ์การทำงานจากฝ่ายต่างๆในอุตสาหกรรมการบินจากสายการบินแห่งชาติ ที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการส่งเสริมให้เกิดเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งหวังผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานให้มากที่สุด