สนพ. เปิดเวทีกรุงเทพ จัดสัมมนาสร้างความรู้ระบบโครงข่ายไฟฟ้า Smart Grid นำเทคโนโลยีพลังงานสร้างเมืองแห่งอนาคต

30 ตุลาคม 2562 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมดันแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด (Smart Grid) เทคโนโลยีการใช้พลังงานในอนาคตที่ตอบโจทย์สังคมพลังงานสีเขียวและคาร์บอนต่ำ ย้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า โดยใช้ทรัพยากรน้อยลงนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” โดยเปิดเผยว่า ว่า สนพ.เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด และได้ดำเนินการศึกษาและติดตามความก้าวหน้า รวมทั้งทิศทางการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของโลกตั้งแต่ต้นปี 2554 และได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ท   กริดของประเทศไทยขึ้นในปี พ.ศ. 2559

ปัจจุบันการพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริดได้ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ (PDP2018) การจัดงานสัมมนาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ทราบถึงเทคโนโลยีสมาร์ทกริดที่เข้ามามีบทบาทส่งเสริมการพัฒนาในภาพรวมของอุตสาหกรรมไฟฟ้า มุ่งให้ระบบไฟฟ้าปฏิบัติงานได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง ทั้งสร้างให้เกิดโครงข่ายสมาร์ทกริดทั้ง 3 กลุ่ม คือการยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า (Smart System) ยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Smart Life)  และ ยกระดับโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Society )

“สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการ (พ.ศ. 2558 – 2559) ระยะสั้น (พ.ศ. 2560 – 2564) ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2565 – 2574) และระยะยาว (พ.ศ. 2575 – 2579) เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะพัฒนาไปสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มั่นคงและเพียงพอ ในอนาคตระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ จะช่วยบริหารจัดการด้านการผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า ด้านการจำหน่ายไฟฟ้า ไปจนถึงด้านผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งยังครอบคลุมไปถึงภาคการขนส่งที่สามารถรองรับการนำยานยนต์ไฟฟ้า หรือรถอีวี เข้ามาใช้งานได้ด้วย” 


นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรจำนวน 4 ท่าน ที่มาบรรยายให้ความรู้เรื่องทิศทาง นโยบาย และแผนงานระบบโครงข่ายไฟฟ้า Smart Grid ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นำโดย

ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

นายนพดล ประเสริฐกาญจนา ผู้ตรวจการการไฟฟ้านครหลวง

นายทรงวุฒิ ขันดี ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ดร.ฐิติพร สังข์เพชร หัวหน้ากองวางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ฝ่ายแผนการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 


สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 และ 17 มีนาคม 2558   ซึ่งแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 ได้วางนโยบายและกรอบทิศทางการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทยในภาพรวม เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐคือ 3 การไฟฟ้า กฟผ. กฟภ. กฟน. และภาคเอกชน ได้กำหนดทิศทางแผนการพัฒนาและการลงทุนที่สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาตามนโยบายของประเทศ                                    กิจกรรมการจัดสัมมนา “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนการสร้างความรู้ ความเข้าใจของสาธารณชนต่อแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ดกริด ที่ได้ถูกบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ (PDP 2018)  โดย สนพ. จะจัดสัมมนาให้ความรู้ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบนโยบาย แผนงาน และทิศทางการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต