ITEL ร่วมกับ กฟน.และพันธมิตรสื่อสารนำร่องปรับภูมิทัศน์สายสื่อสาร

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมสร้างความตระหนักในด้านการปฏิบัติตามกฏระเบียบหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกับภาครัฐในการจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อแก้ไขปัญหาสายสื่อสารด้วยการศึกษาทดลองรูปแบบการจัดระเบียบสายบนเสาไฟฟ้ากับ กฟน. ในเส้นทางถนนนาคนิวาส ถนนราชพฤกษ์ และถนนศาลาธรรมสพน์ ตลอดจนร่วมกันศึกษาสภาพปัญหา ผลกระทบ เพื่อหาข้อสรุปแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน และมีมาตรฐานที่เหมาะสมเกี่ยวกับการจัดระเบียบสายที่สามารถใช้ได้ทุกพื้นที่ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนในอนาคตและความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมพัฒนาทัศนียภาพเมืองให้สวยงามตามนโยบายของรัฐบาล