ส่องการเรียนรู้! นศ.ป.โท นวัตกรรม SITI SPU กับกระบวนการเรียนรู้ “Formative and Summative Assessment”คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเพื่อบูรณาการการเรียนรู้ ให้กับ นักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในหัวข้อ “Formative and Summative Assessment” กระบวนการเรียนรู้ที่วิธีการเรียนรู้แตกต่างกัน แต่เน้น Learning Outcome เดียวกัน โดยนักศึกษาจะได้ทดลองและวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของการเรียนรู้ในแต่ละวิธี และในช่วงบ่ายจะใช้การเรียนรู้ผ่านเกมเศรษฐี เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ คือ การเรียนรู้ผ่านการเล่น จะสามารถกระตุ้นการเรียนรู้และเข้าใจได้ดีกว่า ที่สำคัญไม่มีข้อจำกัดระหว่างภาษาอีกด้วยสำหรับหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน (M.Ed. ILT) ใช้รูปแบบการเรียนรู้แนวใหม่ (Modern Learning) มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Project Based โดยมีการติดตามผลการเรียนรู้ (Formative Assessment) ด้วยการนำเสนอ Progressive Learning ทดแทนการสอบวัดความรู้เพียงอย่างเดียว Final Project (Summative Assessment) Knowledge beyond textbook

https://www.spu.ac.th/fac/SITI/th/program/148/