ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมงาน แถลงข่าวเปิดตัววิทยาลัยใหม่ SPU’s British Collegeมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดตัววิทยาลัยใหม่ SPU’s British College โดยทำความร่วมมือกับ University of WOLVERHAMPTON ประเทศอังกฤษ และ Pearson ทำการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 3 in 1 ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษา จะได้รับปริญญาตรี 2 ใบ และ Diploma 1 ใบ ภายใต้ระบบและมาตรฐาน การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ

ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว SPU’s British College ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 -15.30 น. ณ Convention Room 1 ชั้น 4 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)


กำหนดการ

 

เวลา 13.30 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.00 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ

เวลา 14.05 น. ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวเปิดงาน

                   - มหาวิทยาลัยในยุค 5G

                   - ที่มาในการจัดตั้ง SPU ‘s British College

                   - ทิศทางความร่วมมือระหว่าง 3 สถาบัน ( SPU / Wolverhampton University /Pearson)

14.15 – 15.00 น. การเสวนาในหัวข้อ “การเรียนรู้ในยุค 5G”

                   โดย ผศ. ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

                        นายภาณุวัฒน์ เปรมมณีนันท์ (ไอซ์)

                         นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่ 4

                         นางสาวเจนจิรา จันทรศร (เจน)

                         นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่ 4

                        ผู้แทนจาก pearson กล่าวถึงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

                         ดำเนินรายการ โดย 

                        ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย หัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เวลา 15.00 น. พิธีรับมอบ Certificated โดยผู้แทนจาก pearson

เวลา 15.15 น. มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

เวลา 15.30 น. จบงาน (สัมภาษณ์ตามอัธยาศัย)