กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมพร้อมต้อนรับผู้แทนองค์การยุติธรรมนานาชาติ จาก USA ในการต่อต้านการค้ามนุษย์

นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รอง ปพม.) ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ก่อนที่ผู้แทนองค์การยุติธรรมนานาชาติ (International Justice Mission:IJM) จากประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย Ms. Christa Hayden Sharp ตำแหน่ง Regional President, Asia Pacific ซึ่งจะมาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ที่ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2563 ที่จะถึงนี้ ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านฑอสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก

การมาศึกษาดูงานที่ประเทศไทยของ IJM ครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือของ IJM กับประเทศไทยตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และเอกอัครราชทูตไทย ได้ไปหารือกับ Ms. Christa Hayden Sharp ตำแหน่ง Regional President, Asia Pacific ขององค์การยุติธรรมนานาชาติ (International Justice Mission:IJM) ณ กรุงวอชิงตัน ในการดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่ง IJM ให้ความสนใจ และพร้อมสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลไทยอย่างเต็มที่ทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จึงจะเดินทางมาประเทศไทยในระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2563 เพื่อมาศึกษาดูงานสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของไทยซึ่งจะนำไปสู่การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป