ม.ร.ยินดีนักศึกษากัมพูชาทุนพระราชทานฯ จบเป็น ‘บัณฑิตรามคำแหง’ รุ่นแรกแล้ว

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวกัมพูชา มาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง จนมีนักศึกษาชาวกัมพูชา 5 ราย จบเป็น“บัณฑิตรามคำแหงรุ่นแรก”แล้ว


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา     ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยถวายทุนการศึกษาให้นักเรียนกัมพูชา เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557- 2563 รวมจำนวนทั้งหมด 17 ทุน นั้น


เป็นที่น่ายินดีที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 นี้ มีนักศึกษาชาวกัมพูชาที่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตรุ่นแรกแล้ว จำนวน 5 ราย ซึ่งบัณฑิตทั้ง 5 ราย จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายชื่อดังนี้ 1)นางสาวเสรยเลียะ ตุ๊ซ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย     2)นายสุเขง วงศ์ บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 3)นายเอิวเลียง กึม บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 4)นายสุเพียะ เอง บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี               และ5)นายสีหอ มอน บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว


“ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานทุนให้แก่นักศึกษาชาวกัมพูชา ซึ่งการได้รับทุนด้านการศึกษานั้น ถือเป็นการพัฒนาคนที่ยั่งยืนที่สุด เพราะนอกจากได้รับความรู้แล้ว นักศึกษาชาวกัมพูชายังได้มีประสบการณ์ที่แตกต่างจากการศึกษาในประเทศของตน   จะช่วยให้สามารถนำความรู้กลับไปพัฒนาประเทศกัมพูชา และยังเป็นส่วนที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเพื่อความมิตรที่ดีของประเทศทั้งสองต่อไป


มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุนพระราชทาน มา ณ โอกาสนี้ บัณฑิตทุกคนเมื่อสำเร็จการศึกษาได้ตามที่ตั้งใจแล้ว ขอให้นำความรู้ความสามารถที่ได้รับจากครูอาจารย์ และการสั่งสมประสบการณ์ชีวิต ไปเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และสร้างงานให้ตนเอง รวมทั้ง ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง ขอให้ยึดมั่นการดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม และขอให้รักษาเกียรติสมดั่งที่เป็นนักศึกษาทุนพระราชทานตลอดไปด้วย”อธิการบดี ม.ร.กล่าว