ดีน่า ส่งเสริมสุขภาพดี พระสงฆ์ไทย

ดีน่า ส่งเสริมสุขภาพดี พระสงฆ์ไทยทราบหรือไม่ว่า พระสงฆ์ในประเทศไทยอาพาธกันเยอะมาก มีทั้งโรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง ความดันเลือดสูง เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง และข้อเข่าเสื่อม โดยสาเหตุหลักมาจากปัญหาการบริโภคไม่ถูกหลักโภชนาการ


กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ โดยผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองดีน่า ห่วงใยสุขภาพพระ จัดทำโครงการ “ดีน่า ส่งเสริมสุขภาพดี พระสงฆ์ไทย” ถวายผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองดีน่า และร่วมสนับสนุนหนังสือ “คู่มือปฏิบัติพระอาพาธและรักษาสุขภาพ” จัดทำโดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติของพระสงฆ์ให้ห่างไกลโรค และให้ฆราวาสตระหนักถึงการเลือกสรรภัตตาหารที่ส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์


สำหรับโครงการ “ดีน่า ส่งเสริมสุขภาพดี พระสงฆ์ไทย” ได้เริ่มต้นใน “วันมาฆบูชา” ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ และเป็นวันที่พระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันมหาวิหาร ในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า และบรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆ องค์ โดยทางบริษัทฯ ได้ถวายผลิตภัณฑ์ดีน่า นมถั่วเหลืองเพิ่มประโยชน์แด่พระสงฆ์ เพื่อบำรุงสุขภาพ พร้อมทั้งหนังสือ “คู่มือปฏิบัติพระอาพาธและรักษาสุขภาพ” ให้แก่วัดทั่วประเทศ จำนวน 1,250 วัด โดยทางบริษัทฯ ตั้งเป้าขยายโครงการอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมวัดทั่วประเทศไทย


ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ และสืบสานพระพุทธศาสนา ด้วยการเข้าวัดทำบุญตักบาตร และถวายสังฆทาน โดยเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม เพื่อส่งเสริมสุขภาพดีให้กับพระสงฆ์