การประกวดเรื่องสั้น หัวข้อ “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม”


ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดประกวดการเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ “มารยาทไทย และมารยาท ในสังคม” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักรู้ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน  เห็นคุณค่าและความสำคัญของมารยาทไทย และมารยาทในสังคม


ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงประกาศหลักเกณฑ์การประกวดการเขียนเรื่องสั้นหัวข้อ “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.culture.go.thความเห็นที่ 1
kaonakub.eiei

น่าสนใจอยากเข้าร่วมด้วยต้องติดต่อทางไหนบ้างครับ

>> เกมยิงปลา