S&P Cake A Wish Make A Wish 2020...เค้กนี้ด้วยรักตลอดไป

S&P Cake A Wish Make A Wish 2020...เค้กนี้ด้วยรักตลอดไปคุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ Cake A Wish Make A Wish 2020…เค้กนี้ด้วยรักตลอดไป

 

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 เพื่อส่งมอบความสุข ความปรารถนาดี และความอร่อยไปยังผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า คนพิการ ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ป่วยตามมูลนิธิต่างๆ


 

เนื่องในเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 22 แห่ง อาทิ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย โรงเรียนเศรษฐเสถียร โรงพยาบาลทหารผ่านศึก สถานสงเคราะห์คนชรา

และมูลนิธิเด็กบ้านทานตะวันเป็นต้น ด้วยเค้กทั้งหมดจำนวน 620 ปอนด์


S&P มุ่งมั่นปรารถนาสร้างความสุขให้กับสังคมไทยตลอดไป
ความเห็นที่ 1
tanyarat

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย บทนำ สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ ขั้นตอนการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และแนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด และคำชี้แจงการประเมิน รวมทั้ง แบบเสนอขอรับการประเมิน แบบรายงาน แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน เพื่อช่วยให้การประเมิน วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรลุผลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าว


โดยทาง หจก.ครุศาสตร์ปัญญาได้จัดทำหลักสูตร นาฏศิลป์พื้นบ้านรำโจ๋ง: รากเหง้าแห่งรำวงมาตรฐานสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูประถมศึกษา รหัส 629171002 ระดับ พื้นฐาน  สาระ ดนตรี-นาฎศิลป์ ระดับช่วงชั้น ประถม  ระยะเวลา 16 (ชม.) เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่สนใจในคุปองครูหลักสูตรดังกล่าว ได้ศึกษาตามหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง

 

หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสนใจในหลักสูตรสามารถติดต่อได้ที่ https://karusatpanya.org/ หรือสามารถสอบถามได้ที่ Line : @trainingobec ( มี @ ).