กปน. คุมเข้มคุณภาพน้ำประปาช่วงหน้าร้อน

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) (ผลิตและส่งน้ำ) เปิดเผยว่า เนื่องจากช่วงฤดูร้อน เป็นช่วงที่มีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคท้องร่วง อาหารเป็นพิษ ซึ่งเกิดจากแบคทีเรีย ไวรัส ที่เจริญเติบโตได้รวดเร็ว ดังนั้น กปน. จึงเพิ่มปริมาณคลอรีนในระบบผลิตและจ่ายน้ำประปามากขึ้นจากปกติเล็กน้อย ซึ่งปริมาณคลอรีนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เพราะ กปน. มีกระบวนการผลิต และควบคุมอย่างรัดกุมตามแผนน้ำประปาปลอดภัย หรือ Water Safety Plan ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งกลิ่นคลอรีนนี้จะระเหยไป โดยการรองน้ำประปาใส่ภาชนะสะอาด เปิดฝาตั้งทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที

ทั้งนี้ กปน. ขอให้ประชาชนเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หมั่นล้างมือและดื่มน้ำที่สะอาด โดยยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชนทุกคนตลอดหน้าร้อนนี้

นายรักษ์ศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอยืนยันว่าตลอดหน้าร้อนนี้ ประชาชนจะมีน้ำประปาสะอาดปลอดภัยเพียงพอต่อความต้องการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึง ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ใช้น้ำสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาแบบ real time ทั่วพื้นที่บริการในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile  

ความเห็นที่ 1
kaonakub.eiei

ยุคนี้อะไรช่วยเหลือกันได้ ต้องช่วยๆกันแล้ว

slotxo

ความเห็นที่ 2
tanyarat

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย บทนำ สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ ขั้นตอนการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

และแนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด และคำชี้แจงการประเมิน รวมทั้ง แบบเสนอขอรับการประเมิน แบบรายงาน แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน เพื่อช่วยให้การประเมิน วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรลุผลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าว


โดยทาง หจก.ครุศาสตร์ปัญญาได้จัดทำหลักสูตร สะเต็มศึกษากับการพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 รหัส 621161013 ระดับ พื้นฐาน สาระ ปฐมวัย ระดับช่วงชั้น ปฐมวัย ระยะเวลา 14 (ชม.) เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่สนใจในคุปองครูหลักสูตรดังกล่าว ได้ศึกษาตามหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง

 

หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสนใจในหลักสูตรสามารถติดต่อได้ที่ https://karusatpanya.org/ หรือสามารถสอบถามได้ที่ Line : @trainingobec ( มี @ ).