วธ. เร่งขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดเป็นรูปธรรม

วธ. เร่งขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดเป็นรูปธรรมนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เห็นชอบแนวการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เป็นรูปธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและนายมกุฏ อรฤดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๕ เร่งขับเคลื่อนโครงการแปลหนังสือ วรรณกรรม และวรรณคดีแห่งชาติอาเซียนฉบับภาษาไทย เพื่อให้คนไทยได้อ่านหนังสือดี


นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เผยว่า สำหรับแนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านนั้น แบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะสั้นและระยะยาว โดยในระยะสั้นหรือระยะเร่งด่วน ได้แก่ 1.โครงการแปลหนังสือ วรรณกรรม และวรรณคดีแห่งชาติอาเซียนเป็นภาษาไทย 2.กิจกรรมวัฒนธรรมร้านหนังสือ 3.กิจกรรมห้องสมุดในพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 4.กิจกรรมห้องสมุดต้นแบบเมืองสงขลา และการดำเนินการระยะยาว คือ การจัดทำแผนพัฒนาระบบหนังสือและการอ่าน  สำหรับโครงการแปลหนังสือ วรรณกรรม และวรรณคดีแห่งชาติอาเซียนฉบับภาษาไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สวธ. ร่วมกับ นายมกุฏ อรฤดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๕ ประธานโครงการฯ พร้อมด้วยสถานทูตกลุ่มประเทศอาเซียน ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและอาเซียนศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ดำเนินการคัดเลือกหนังสือ วรรณคดี และวรรณกรรมต้นฉบับจากประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อแปลเป็นภาษาไทยประเทศละ ๕๐ เล่ม ตั้งเป้าว่าภายใน 3-5 ปี ผู้อ่านจะได้ยลโฉมหนังสือต่างๆ ในฉบับภาษาไทย สวธ.เชื่อมั่นว่าการเผยแพร่หนังสือชุดพิเศษนี้ นอกจากจะกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนสนใจการอ่านยิ่งขึ้นแล้ว ยังจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอันดีระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก ผ่านการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในคุณค่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกันและกัน