อพท. เข้าศึกษาดูงาน e-Learning ม.ศรีปทุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อพท. เข้าศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ม.ศรีปทุม โดยมีคณะผู้บริหาร SPU ให้การต้อนรับ เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน วันนี้ (1 ก.ค.63) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั้งยืน(องค์การมหาชน) (อพท.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เนื่องจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่ได้มีการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ได้อย่างโดดเด่นและมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ และทีมงาน OOE SPU ร่วมถ่ายทอดความรู้พร้อมการบรรยายสรุปในหัวข้อ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุค 21 st Century (แนวทางการปฎิบัติจริงในรูปแบบยั่งยืน,กรณีประยุกต์ใช้สำหรับอพท.) ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)