ตั้ง ”มรกต เธียรมนตรี” รักษาการ MD ทีโอที!

(เมื่อวันที่ 1 ก.ค.63 การประชุมคณะกรรมการ บมจ.ทีโอที เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีมติแต่งตั้ง นายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร ให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป​

ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ.ทีโอที ได้พิจารณาในหลายมิติ รวมถึงตามหลักอาวุโส และประสบการณ์ในธุรกิจโทรคมนาคมและดิจิทัล และได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขับเคลื่อน ทีโอที ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ตามภารกิจองค์กรและพร้อมตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ทั้งนี้ประวัติโดยย่อ ดำรงตำแหน่ง ​รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร และรักษาการรองกรรมการการผู้จัดการใหญ่ สายงานหน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- การอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย,หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย,หลักสูตร Digital Transformation Strategy ,นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562-2563

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62

ส่วนประสบการณ์การทำงาน

- เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร,รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและบริการภาครัฐ และภาคเอกชน,รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์