รมต.พิพัฒนลงพื้นที่ปราจีนบุรี ชูศักยภาพท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ยกระดับท่องเที่ยวชุมชนสู่ความยั่งยืน

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะทำงานและผู้บริหารในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ชูศักยภาพจังหวัดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เยี่ยมชมภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ และชุมชนบ้านดงโฮมสเตย์ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Healthy Homestay ของประเทศไทย อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

รมต.พิพัฒน์ กล่าวว่า “ขอชื่นชมและขอบคุณ สมาชิกบ้านดงโฮมสเตย์ กรมการท่องเที่ยว และจังหวัดปราจีนบุรี ที่ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือกันทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตอบสนองนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครบทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย (Safety) ด้านความสะอาดสวยงาม ( Clean) ด้านความเสมอภาคเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบหลอกลวงนักท่องเที่ยว บริการด้วยใจ ( Fair) และความยั่งยืน (Sustainability) สร้างชุมชนท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถให้ท้องถิ่นบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง ใช้ท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า หนึ่งในนโยบายที่สำคัญคือการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เรียนรู้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน การได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์หรือมีเสน่ห์ การได้เข้าพักเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตจากเจ้าของบ้านหรือแหล่งท่องเที่ยว หรือที่เรียกว่าโฮมสเตย์ไทย(HomeStay)ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องพักรวมกับเจ้าของบ้าน”ปัจจุบัน โฮมสเตย์ในประเทศไทยหลายแห่ง ได้มีการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยของกรมการท่องเที่ยว โดยมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยเป็นมาตรฐานที่มุ่งส่งเสริมชุมชน ให้มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง และมีส่วนร่วม รวมถึงมีการบริหารจัดการรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ซึ่งหากมีการยกระดับหรือพัฒนาโฮมสเตย์ให้มีกิจกรรม หรือมีความใส่ใจต่อนักท่องเที่ยวมากขึ้น แสดงถึงความเป็นเจ้าบ้านที่ดี จะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพ เช่น การมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ การมีองค์ความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพ/ระบบส่งต่อ สมาธิบำบัด ความปลอดภัยของที่พัก เป็นต้น จะยิ่งเป็นสิ่งจูงใจให้นักท่องเที่ยวหันมาสนใจเที่ยวและพัก ในรูปแบบโฮมสเตย์ไทยเพิ่มมากขึ้น จึงได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ของกรมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นต้นแบบของโฮมสเตย์ที่มีการจัดการและให้บริการที่เน้นด้านสุขภาพ (Healthy Homestay) เพื่อยกระดับโฮมสเตย์ไทยสู่การท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวัฒนธรรมที่ใส่ใจสุขภาพ