DEKบัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานบัญชีและวางแผนภาษี”อาจารย์ภูดิท ไชยผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม การบรรยายพิเศษ เรียนกับตัวจริง ประสบกาณณ์จริง โครงการ The Professional Accountant ในหัวข้อ “เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานบัญชีและวางแผนภาษี” โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิวัฒน์ หวังมีชัย CEO บริษัท บนกองเงินกองทอง จำกัด มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ตรง แก่นักศึกษาคณะบัญชี SPU ณ ห้องเรียน อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้