สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรม Miracle Grand Convention กรุงเทพฯ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111 ประจำปี 2563” โดยมี นางสาวจันทนา   เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจคลาวด์และดิจิทัล บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบบริหารจัดการโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) เข้าร่วมในพิธีเปิดการสัมมนาฯ ด้วย การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้แทนหน่วยงานของภาครัฐกับผู้ปฏิบัติงานโครงการ GCC 1111 และเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานร่วมกัน อันเป็นปัจจัยความสำเร็จต่อการพัฒนาคุณภาพบริการ GCC 1111 เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน และผู้ใช้บริการ